Rekomendacja
Sklepy online:
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

1.       Postanowienia ogólne

2.       Cel i zakres zbierania danych

3.       Podstawa prawna i okres przetwarzania danych

4.       Prawa osób, których dane dotyczą

5.       Udostępnianie danych i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji

6.       Pliki „Cookies”

7.       Postanowienia końcowe

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej mak.com.pl. jest MAK Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000110400, NIP: 9561999767, REGON: 871211490, adres poczty elektronicznej: info@mak.com.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

2.       Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.       Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

·         przetwarzane zgodnie z prawem,

·         zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

·         merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.       Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

2.       W ramach formularza kontaktowego przetwarzaniu podlega następujący zakres danych osoby korzystającej z formularza: Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon.

 

§3. PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1.       Podstawą prawną przetwarzania danych podawanych podczas wypełniania formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2.       Podanie danych zawartych w formularzu jest całkowicie dobrowolne, przy czym brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

3.       Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

§4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.       Każdej osobie, która podała swoje dane osobowe przysługuje prawo do dostępu do tych danych, ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

2.       Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych - na zasadach określonych w art. 21 RODO.

3.       Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

4.       W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@mak.com.pl

§5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH I PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

1.       Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

2.       Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

3.       Nie będziemy podejmowali wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

§6. PLIKI "COOKIES"

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

- sesyjne

- stałe

- analityczne

4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§6. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

MAK Sp z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone